Algemene Voorwaarden van de eenmanszaak Connect-ed
Media Intermediair gevestigd te Zwolle en ingeschreven bij de
KvK van Oost-Nederland onder nummer 52955508

algemene voorwaardenKlik hier om de voorwaarden in PDF te bekijken of downloaden

Algemene-voorwaarden-connect-ed-1.2.pdf

Artikel 1: Definities

Deze algemene voorwaarden zijn geldend en bindend binnen de internet-, media- & grafische sector.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
 2. Connect-ed media: de webdesigner, ontwerper en internetonderneming die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
 3. Toeleverancier: productiebedrijven en andere tussenpartijen die als doel hebben het verveelvoudigen en/of openbaarmaking van een ontwerp dat is vervaardigd/voorbereid door connect-ed media voortvloeiende uit de opdracht als bedoeld onder a;
 4. Derde partij: een andere leverancier die connect-ed media of opdrachtgever heeft ingeschakeld om een (ander)deelproduct van het totaalproduct te vervaardigen. Bijv: tekst (copywriter), huisstijl (ontwerper), beeldwerk (fotograaf) of uitbesteedde hosting (eigen hoster) of webdesign werk (webdesigner).
 5. Hoster: de vaste hostingleverancier van connect-ed media.
 6. Dienst: Elk uit één of meer onderdelen bestaand werk – ongeacht van welke (on)stoffelijke aard dan ook – dat connect-ed media in opdracht en ten behoeve van opdrachtgever verricht en/of elke levering van één of meer zaken.
 7. Project: Een verzameling van meedere diensten of producten met een minimale waarde van 400,- euro. Er kan van een project worden gesproken wanneer opdrachtgever een website pakket afneemt of een langere termijn relatie aangaat door middel van een (beheer) contract.
 8. Offerte: een vrijblijvende prijsopgave, opgesteld door Connect-ed, die door Opdrachtgever is/wordt ontvangen en moet goedkeuren / goedgekeurd is.

Artikel 2: Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, aanvaardingen en werkzaamheden van connect-ed media waaronder met name, maar niet beperkt tot, Overeenkomsten en/of Overeenkomsten welke daar al dan niet rechtstreeks uit voortvloeien.

Wanneer opdrachtgever een dienst bij Connect-ed media afneemt heeft connect-ed media het recht om een samenvatting of resultaat van de diensten uit te lichten haar website of andere sociale kanalen.

2.1 Overmacht

Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht (oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek

aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, nietlevering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan connect-ed media toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

2.2 Vertrouwelijke informatie

Connect-ed media zal voor een adequate uitvoering van diensten mogelijk toegang moeten hebben tot systemen of wachtwoorden van opdrachtgever. Connect-ed media zal vertrouwelijk omgaan met deze informatie en betreffende informatie achter een wachtwoord beveiligen. Ook zal connect-ed media met haar apparaten geen verbinding maken met onbekende openbare WIFI netwerken om zodoende de risico’s te verkleinen. Opdrachtgever blijft eindverantwoordelijk voor het beheer van haar wachtwoorden en heeft de mogelijkheid om de rechten van systemen te beperken of toegang in te trekken voor connect-ed media.

2.3 Aansprakelijkheid

Connect-ed media is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de producten of diensten na in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

Connect-ed media is niet aansprakelijk voor het door opdrachtgever geplaatste inhoud op kanalen of websites welke in strijd is met de wet. Dit betreft o.a. portretrecht, auteursrecht, cookiewet en Algemene Verordering Gegevensbescherming.

Opdrachtgever blijft te alle tijden eindverantwoordelijk voor de correcte naleving en uitvoering van de geldende privacywetgeving

Connect-ed media is niet verantwoordelijk voor het verlies van wachtwoorden, schade geleden door inbraak, zowel fysiek als digitaal en het verlies van (data)bestanden als gevolg van een dergelijke inbraak.

Aansprakelijkheid voor verstrekte content: De opdrachtgever garandeert dat alle materialen, gegevens en instructies die aan Connect-ed worden verstrekt, geen inbreuk maken op wet- of regelgeving. De opdrachtgever vrijwaart Connect-ed voor alle aanspraken van derden in verband met deze materialen.

Aansprakelijkheid voor gepubliceerde content en wijzigingen

De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en de wettelijke toelaatbaarheid van de inhoud die op de website of andere informatiedragers wordt geplaatst. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, informatie, prijsstelling en de nauwkeurigheid van de gegevens. Connect-ed is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden in deze informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om alle door Connect-ed geleverde diensten en aangebrachte wijzigingen te controleren en Connect-ed ervan op de hoogte te stellen indien hier onjuistheden zijn opgetreden.

2.4 Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.

Artikel 3: Intake

Als er sprake is van een project zal altijd een intake of kenningsmakingsgesprek worden gehouden tussen opdrachtgever en connect-ed media. In dit gesprek worden wensen vastgelegd en kaders afgesproken waarna een correcte prijsopgave kan worden gemaakt. In dit gesprek zal connect-ed media de scope bepalen van het project.

Indien opdrachtgever geen concrete wensen heeft maar enkel een visie of doel uitdrukt, heeft connect-ed media het recht de ruimte te nemen om met een professioneel advies te komen en deze uit te voeren.

Zowel opdrachtgever als connect-ed media hebben het recht om de vooraf beoogde oplossingsrichting (het starten van het project) te wijzigen op basis van de uitkomst van het intake gesprek. De gewijzigde oplossingsrichting dient eventueel opnieuw als offerte te worden aangeboden.

Artikel 4: Offerte en prijsopgave

4.1 Offertes

Connect-ed media zal altijd offreren voor aanvragen van producten of diensten, tenzij anders overeen gekomen. Tevens zal in de de offerte worden vermeld wat de kanttekenen zijn die bij de aanbieding moeten worden vermeld, bijvoorbeeld de scope of afhankelijkheid van een derde partij. Connect-ed media zal altijd de prijzen in de offertes aanhouden bij het factureren van de uiteindelijke diensten, tenzij de scope tussentijds is gewijzigd en dit is overlegd met opdrachtgever. Offertes hebben een verlooptermijn van 30 dagen,  wanneer de termijn verstreken is heeft connect-ed media het recht om een nieuwe aanbieding te doen met afwijkende prijzen ten opzichte van de initiële offerte.

4.2 Akkoordering

Offertes kunnen worden goedgekeurd zowel op papier, met digitale ondertekening, mondeling, via mail of telefonisch. Bij offertes met een bedrag van meer dan 250,- euro is een akkoord over mail vereist. Bij offertes met een bedrag van meer dan 500,- euro is een digitale ondertekening vereist via het online administratiesysteem van connect-ed media.

Opdrachtgever dient onduidelijkheden of in of vragen over de offerte te vermelden voordat de offerte akkoord is bevonden. Wanneer de offerte geakkoordeerd is Kan de scope niet meer worden gewijzigd.

4.3 Annulering

De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat connect-ed media met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de connect-ed media ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door connect-ed media geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van ingekochte producten of diensten en verrichte arbeidsuren.

Artikel 5: Het Maakproces

5.1 Software & (beeld)materiaal derde partijen.

Connect-ed media heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van diensten of projecten. Indien opdrachtgever verantwoordelijk is voor het aanleveren van (beeld)materiaal, maar oplevering van dit (beeld)materiaal door opdrachtgever uitblijft, heeft connect-ed media het recht om stockfoto’s of zettekst te gebruiken.

5.2 Opslaan en gebruik bronbestanden

Connect-ed media zal bronbestanden van de diensten en projecten bewaren zolang connect-ed media diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is connect-ed media diensten voor opdrachtgever zal verrichten. Connect-ed media is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen.

5.3 Derde partijen

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft connect-ed media het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6: (Op)levering & Feedback

6.1 Website project

Indien opdrachtgever opdracht heeft gegeven voor een website project. Zal connect-ed media, tenzij anders overeengekomen, opdrachtgever één (1) mogelijkheid bieden om feedback te geven op het geleverde werk. Binnen de kosten van het website project.

Verhuizing website en/of domein & e-mail

Bij het verhuizen van een website is e-mailmigratie naar de nieuwe server en migratie van eventuele andere koppelingen niet inbegrepen tenzij anders overeengekomen. Een domeinverhuizing kan enkele uren tot dagen duren afhankelijk van de huidige DNS instellingen.

Oude (data)bestanden

Bij het overschrijven van een oude website is connect-ed media niet aansprakelijk voor het kwijt raken van de voorgaande webbestanden of databestanden.

 

Oplevering website/shop

De website/-shop is niet non-conform (1) vanwege aspecten die alleen subjectief kunnen worden beoordeeld (2) vanwege kleine tekortkomingen die de operationele of productieve ingebruikname van de website/-shop redelijkerwijs niet in de weg staan of (3) indien Opdrachtgever zelf heeft nagelaten de vereiste content aan te leveren.

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is connect-ed media niet gehouden de website/-shop te onderhouden of te beheren of de daarvoor benodigde hulpprogramma’s te leveren.

Meerwerk & scope verandering

Ingeval Opdrachtgever na goedkeuring van de website of dienst wenst dat het alsnog of opnieuw wordt aangepast en connect-ed media dat verzoek inwilligt, is connect-ed media gerechtigd om alle daarmee gepaard gaande werkzaamheden, zowel wat betreft het grafisch ontwerp als de bouw, als meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen conform de daarvoor door haar gebruikelijke gehanteerde tarieven.

6.3 Levering en evaluatie

Feedback & evaluatie

Opdrachtgever dient binnen 14 kalenderdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.

Leveringstermijn

Er kan tussen connect-ed media en opdrachtgever een leveringstermijn worden afgesproken. Wanneer Connect-ed media afhankelijk is van een derde partij of het aanleveren van informatie of (beeld)materiaal alvorens het project kan worden afgerond heeft connect-ed media het recht om de leveringstermijn uit te stellen. De door connect-ed media gehanteerde levertermijn voor een website project is 30 dagen.

Correcties en Goedkeuringen

De opdrachtgever heeft recht op maximaal twee rondes van correcties op alle content zonder extra kosten, tenzij anders overeengekomen. Extra rondes van correcties zullen worden gefactureerd volgens de standaardtarieven van Connect-ed. Feedback op ontwerpen en content dient binnen een gestelde termijn van 14 werkdagen geleverd te worden, om vertragingen in de projectoplevering te voorkomen.

 

Na oplevering

Connect-ed media draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gebruik of de exploitatie van de door haar te bouwen website/-shop. Het is uitsluitend de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om ervoor te zorgen dat de door connect-ed media afgeleverde website/-shop voldoet of blijft voldoen aan alle daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 7: Facturering & betaling

7.1 Prijwijzigingen & -indexatie

Connect-ed media heeft het recht de prijzen voor haar diensten te veranderen. Bestaande en lopende overeenkomsten, hosting, beheer of andere contracten blijven ongewijzigd tijdens de looptijd van het de betreffende overeenkomst. Bij een eventuele verlening van deze overeenkomst heeft connect-ed media het recht de tarieven van de overeenkomst te veranderen mits dit vooraf aangekondigd is. In dat geval heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst niet voort te zetten.

In geval van een periodiek overeengekomen betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Connect-ed media gerechtigd jaarlijks de prijzen en tarieven te verhogen op basis van de prijsindexcijfers (de dienstenprijsindex) zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden vastgesteld en gepubliceerd. Als basisjaar voor de dienstenprijsindex geldt het jaar 2015 (2015=100)

7.2 Betalingstermijn

Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De overeengekomen betalingstermijn zal altijd op de factuur worden vermeld, indien anders is overeengekomen tussen opdrachtgever en connect-ed media moet dit op de factuur zijn vermeld, de informatie op de factuur is leidend.

7.3 betalingsherinneringen

Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 2 van dit artikel bedoeld, zal connect-ed media een of meerdere herinneringen sturen. De eerste betalingsherinnering zal een betalingstermijn van 14 dagen hebben. De derde betalingsherinnering zal een betalingstermijn van 5 dagen hebben.

Connect-ed media is gerechtigd de uitvoering van de dienst per direct op te schorten, indien de opdrachtgever met enige betalingsverplichting in verzuim is. Connect-ed media heeft het recht om diensten niet te leveren, terug te draaien of offline te halen wanneer niet aan betaling wordt voldaan.

Mochten de betalingen en de herinnering elkaar kruisen, dan kan de herinnering als niet verzonden worden beschouwd.

Wanneer betaling ondanks meerdere herinneringen uitblijft, heeft connect-ed media het recht de vordering uit handen geven aan een incassobureau en wettelijke incassokosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.

7.4 Voorschotten & vooruitbetalen

Connect-ed media is gerechtigd één of meer voorschotten in rekening te brengen aan de opdrachtgever voordat met de uitvoering van de dienst een aanvang wordt genomen en/of tijdens de uitvoering van de dienst. Indien partijen niet tot overeenstemming geraken over de hoogte en de betalingswijze- en plicht van die voorschotnota(‘s), is connect-ed media niet verplicht aan te vangen met de uitvoering van de dienst en/of de uitvoering van de dienst voort te zetten.

Connect-ed media heeft het recht om opdrachtgever te verplichten het volledige bedrag van de dienst of het project vooruit te betalen wanneer in het verleden verzuim is geweest van de betalingsverplichting door opdrachtgever.

Artikel 8: Klachten & Garantie

8.1 Klachten

Wanneer opdrachtgever klachten heeft over geleverde diensten of projecten door connect-ed media dient zij connect-ed media daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Connect-ed media heeft de plicht binnen 14 dagen na ontvangst inhoudelijk te reageren.

8.2 Garantie

Connect-ed media geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van niet-courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware tenzij en voor zover in de Offerte anders is vermeld.

Opdrachtgever mag er redelijkerwijs van uit gaan dat gebruikte software op zijn minst een jaar blijft functioneren mits er geen fundamentele aanpassingen zijn gedaan.

8.3 Gebreken

Wanneer er binnen 30 dagen na oplevering van een project door connect-ed media aan opdrachtgever gebreken onststaan die redelijkerwijs hadden kunnen worden voorkomen binnen de gestelde kaders dient connect-ed media deze gebreken op te lossen. Opdrachtgever dient connect-ed media van gebreken met gepaste spoed schriftelijk op de hoogte te stellen.

8.4 Tussentijdse annulering

Indien de Opdrachtgever besluit om het project tussentijds te annuleren nadat de offerte is goedgekeurd, behoudt Connect-ed zich het recht voor om alle tot dan toe gemaakte uren en gemaakte onkosten in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Een gedetailleerde specificatie van de gemaakte uren en kosten zal worden verstrekt. De Opdrachtgever is verplicht deze kosten te voldoen volgens de betalingsvoorwaarden zoals overeengekomen in de offerte.

Artikel 9: Contracten & prijsafspraken

9.1 Aangaan contract

Connect-ed media biedt opdrachtgever de mogelijkheid om diensten af te nemen in contractvorm. De duur van het betreffende contract dient te worden vermeld in de offerte. Contracten dienen door opdrachtgever enkel schrijftelijk 1 maand voor einde contractdatum te worden opgezegd. Connect-ed media heeft het recht het contract te verlengen wanneer reactie van opdrachtgever uit blijft.

Connect-ed media kan voor beheercontracten het urensaldo cumulatief verrekenen. Indien dit het geval is zal dit in de betreffende offerte moeten staan.

9.2 Contract

Gedurende de looptijd van het contract moet connect-ed media opdrachtgever kunnen voorzien van een urenverantwoording en eventuele rapportages behorende bij het contract.

9.3 prijsafspraken

Connect-ed media heeft het recht om afspraken te maken tussen opdrachtgever en connect-ed media betreffende specifieke maatwerk prijzen of aanbiedingen voor te leveren diensten of projecten.

Artikel 10: Beëindiging van diensten

10.1 Beëindigingsrecht door Opdrachtgever

De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te beëindigen met een schriftelijke kennisgeving aan Connect-ed media ten minste 30 dagen voor de gewenste beëindigingsdatum. Bij beëindiging voordat een project is voltooid, is de opdrachtgever verplicht de tot dan toe gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden te vergoeden volgens de tot dan toe opgebouwde uren en gebruikte materialen, als vermeld in de laatste versie van de offerte of overeenkomst.

10.2 Beëindigingsrecht door Connect-ed media

Connect-ed media kan de overeenkomst beëindigen indien:

 • De opdrachtgever herhaaldelijk in gebreke blijft bij het nakomen van zijn verplichtingen onder de overeenkomst en na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft de situatie binnen een redelijke termijn te corrigeren.
 • Er sprake is van omstandigheden die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of niet van Connect-ed media kan worden gevergd.
 • Er omstandigheden ontstaan die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Connect-ed media kan worden verwacht.

In geval van beëindiging door Connect-ed media zal er een pro rata terugbetaling plaatsvinden voor vooruitbetaalde diensten die nog niet zijn geleverd, tenzij de beëindiging voortvloeit uit het niet-naleven van de overeenkomst door de opdrachtgever.

10.3 Opzegging van Abonnementen

Periodieke abonnementen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot hostingcontracten en onderhouds-/beheerabonnementen, worden aangegaan voor de in de overeenkomst gespecificeerde periode. Tenzij anders vermeld in de overeenkomst, worden deze abonnementen automatisch verlengd voor dezelfde periode.

Vereisten voor Opzegging

De opdrachtgever dient een abonnement op te zeggen ten minste 30 dagen voor het begin van de nieuwe contractperiode. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren via e-mail of per post, waarbij de opzegging door Connect-ed media moet zijn bevestigd om effectief te zijn.

Gevolgen van niet tijdige Opzegging

Indien de opdrachtgever niet tijdig opzegt, wordt het abonnement automatisch verlengd voor de oorspronkelijke contractperiode tegen de dan geldende tarieven. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle kosten die verbonden zijn aan deze verlenging.

10.4 Onmiddellijke Beëindiging

Beide partijen hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst, indien één van de partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsactiviteiten staakt. Onder geen beding zijn restituties verschuldigd voor reeds geleverde diensten bij onmiddellijke beëindiging wegens deze redenen.

10.5 Gevolgen van Beëindiging

Na beëindiging van de overeenkomst zullen alle geleverde en nog niet betaalde diensten onmiddellijk opeisbaar worden. De opdrachtgever is verplicht om alle openstaande facturen en andere verschuldigde bedragen te voldoen. Connect-ed media zal alle persoonlijke gegevens en andere materialen die in haar bezit zijn en toebehoren aan de opdrachtgever overdragen of vernietigen, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever en de wettelijke vereisten.

10.6 Overdracht van Rechten en Verplichtingen

De opdrachtgever mag zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst niet overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Connect-ed media. Connect-ed media behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde partij, mits dit de uitvoering van de overeenkomst niet nadelig beïnvloedt.

Artikel 11: Hosting

11.1 Webhosting

Connect-ed media maakt gebruik van een betrouwbare hosting leverancier (hoster). Connect-ed media is officiele reseller en biedt de service van het inrichten van hostingpakketten voor opdrachtgever.

Wanneer opdrachtgever hosting afneemt bij connect-ed media gaat zij akkoord met het inkopen van hosting door connect-ed media bij hoster. Connect-ed media zal aandacht geven aan het selectieproces van de beste hoster. Opdrachtgever mag daarom aannemen dat de hosting service betrouwbaar is en minimaal 99% van de tijd online is. Dit staat los van eventuele serverfouten die op de website zouden kunnen plaatsvinden.

Connect-ed media monitort de website van opdrachtgever en kan aantonen dat de uptime minimaal 99% bedraagt. Connect-ed media is niet aansprakelijk voor geleden schade in het geval van down-time van de hosting service.

11.2 Hostingcontract door connect-ed media

De overeenkomst voor hosting wordt aangegaan voor de periode van één (1) jaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst voor hosting wordt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, stilzwijgend verlengd met één jaar. De overeenkomst kan slechts schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden tegen het einde van laatst overeengekomen termijn.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan: – gebruik te maken van hosting, op welke wijze en/of met welk gebruik van ander materiaal dan ook, zodanig dat aan één of meer door connect-ed media gebruikte en/of te gebruiken servers schade wordt aangebracht en/of kan worden aangebracht, ongeacht of deze servers in het bezit van connect-ed media dan wel van de hoster van connect-ed media.

11.3 Hosting door derde partij

Opdrachtgever heeft het recht om de hosting onder te brengen bij een andere hoster dan de hoster/hosting van connect-ed media. In dat geval is connect-ed media niet aansprakelijk voor de werking en performance van de website of het maken van back-ups. Verlies van (data)bestanden is in dat geval volledig voor risico van opdrachtgever.

Ook kan Connect-ed extra kosten in rekening brengen als de hosting door een derde partij wordt verzorgd en Connect-ed aanpassingen aan de website moet doen en/of het onderhoud verzorgt.

Artikel 12: Beheer & Onderhoud

12.1 Technisch Onderhoud

Technisch onderhoud van de website omvat essentiële diensten die nodig zijn om de website veilig en operationeel te houden. Dit onderhoud is niet standaard inbegrepen bij de levering van een website en wordt alleen aangeboden binnen specifieke abonnementen of als expliciet onderdeel van een offerte.

Voor de veiligheid en functionaliteit van websites is regelmatig onderhoud essentieel. Connect-ed informeert de opdrachtgever over aanbevolen onderhoudsdiensten, waaronder beveiligingsupdates, technische ondersteuning en content updates. Hoewel afname van deze technische onderhoudsdiensten niet verplicht is, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het niet uitvoeren van aanbevolen onderhoud.

12.2 Website Beheer

Websitebeheer betreft het actief beheren van de inhoud en functionaliteit van de website en is gericht op de optimalisatie van de gebruikerservaring en content. Net als technisch onderhoud, wordt websitebeheer alleen geleverd als onderdeel van specifieke abonnementen of expliciet benoemd in offertes.

12.3 Compatibiliteit en Functionaliteit

Connect-ed garandeert dat de ontwikkelde websites geoptimaliseerd zijn voor recente versies van grote browsers op het moment van oplevering. Echter, permanente compatibiliteit met toekomstige updates van browsers of besturingssystemen kan niet gegarandeerd worden. Connect-ed is niet aansprakelijk voor problemen die voortvloeien uit dergelijke technologische updates.

12.4 Levensduur website

Connect-ed garandeert een minimale levensduur van drie jaar voor door Connect-ed ontwikkelde websites, mits deze onder normale omstandigheden worden gebruikt en onderhouden.

Dit houdt in dat de website niet substantieel gewijzigd wordt op een manier die de functionaliteit of prestaties negatief beïnvloedt.

Websites ontwikkeld met een premium thema en waarvoor periodiek onderhoud wordt uitgevoerd door Connect-ed, worden gegarandeerd voor een minimale levensduur van vijf jaar.

Het is belangrijk te erkennen dat de werkelijke levensduur kan variëren afhankelijk van de inrichting en specifieke keuzes tijdens het ontwikkelingsproces.

Connect-ed is niet verantwoordelijk voor vermindering van de levensduur door externe technologische veranderingen of aanpassingen door de klant die buiten onze controle vallen. Optioneel kan Connect-ed ondersteuning bieden voor aanpassingen aan nieuwe technologieën als aanvullende dienst.

Artikel 13: Grafisch werk

13.1 Drukproef / ontwerp

Wanneer opdrachtgever een ontwerp voor drukwerk bij connect-ed media aanvraagt zal connect-ed media altijd een drukproef sturen. De drukproef dient akkoord te worden bevonden door opdrachtgever. Opdrachtgever is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van het ontwerp. Wanneer achteraf blijkt dat er zich een (typ)fout in drukwerk of het ontwerp bevindt, kan connect-ed media niet verantwoordelijk worden gehouden.

 1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van connect-ed media ontvangen zet-, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.
 2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat connect-ed media de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 3. Connect-ed media is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

13.2 Grafische leveringen / drukwerk

Connect-ed media heeft het recht bij grafische leveringen om meer of minder te leveren ten opzichte van de beoogde oplage en dit door te berekenen aan opdrachtgever.  Daarbij worden de standaarden van de Grafische Industrie aangehouden (KVGO) oplage tot 20.000 eenheden: 10% – oplage van 20.000 en meer: 5%.

Indien er over grafische leveringen die door connect-ed media zijn uitbesteed bij een toeleverancier klachten ontstaan, zal connect-ed media bemiddelen in de klachtafhandeling tussen opdrachtgever en toeleverancier. Connect-ed media zal niet opdraaien voor de kosten indien de toeleverancier deze niet vergoed volgens de richtlijnen van de grafische industrie (KVGO).

Artikel 14: Digitale marketingdiensten

14.1 Dienstomschrijving

Connect-ed biedt een breed scala aan digitale marketingdiensten, waaronder zoekmachineoptimalisatie (SEO), Advertising (SEA) reclame, contentmarketing, e-mailmarketing en andere online marketingstrategieën. Deze diensten zijn ontworpen om de online zichtbaarheid van de opdrachtgever te vergroten, websiteverkeer te stimuleren en conversies te verhogen.

14.2 Prestaties & resultaten

Connect-ed streeft naar de hoogste standaarden in digitale marketingprestaties. De opdrachtgever erkent echter dat fluctuaties in resultaten normaal zijn en dat de effectiviteit van campagnes kan worden beïnvloed door externe factoren buiten de controle van Connect-ed, zoals marktcondities, algoritme-updates van zoekmachines, en concurrentiegedrag. Connect-ed biedt geen garanties voor specifieke resultaten, conversies of ROI.

14.3 Rapportage en Communicatie

Connect-ed zal op aanvraag inzichten verstrekken die de prestaties van de campagnes samenvatten. Deze inzichten kunnen betrekking hebben op websitestatistieken, zoekmachine rankings, leadgeneratie en andere relevante metrics. Rapportagefrequentie en -format worden onderling overeengekomen in de overeenkomst. Connect-ed committeert zich aan transparantie en open communicatie over de voortgang en resultaten van alle marketinginspanningen.

Artikel 15: Eigendomsrecht

15.1 Eigendom

Opdrachtgever wordt eigenaar van het geleverde product of dienst na het voldoen van de bijbehorende betaling. Opdrachtgever wordt en blijft volledig eigenaar van het gemaakte werk tenzij anders overeengekomen. Connect-ed behoudt echter het recht om gebruikte ontwerpen en concepten te hergebruiken, tenzij anders overeengekomen.

15.2 Toelevering (beeld)materiaal

De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan connect-ed media van een ontwerp, fysieke media of digitaal (beeld) materiaal of andere informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door de leverancier worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever connect-ed media op verzoek nogmaals de informatie te verstrekken.

Auteursrecht ten aanzien van toelevering (beeld)materiaal

De opdrachtgever garandeert connect-ed media, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals tekst, foto’s, video’s, lettertypes of andere media / informatiedragers, databestanden etc. er geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever

vrijwaart connect-ed media zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.